آخرین اخبار : 

سوالات تخصصی استخدامی قوه قضاییه 96 +کاملترین پکیج دانلودی

سوالات استخدامی قوه قضاییه 96  2 , 1 اصل سوالات استخدامی قوه قضاییه 96  2 ,1 عین سوالات استخدامی قوه قضاییه 96  2 ,1 خوده سوالات استخدامی قوه قضاییه 96  2 ,1 اورجینال سوالات استخدامی قوه قضاییه 96  2 ,1 کتابچه سوالات استخدامی قوه قضاییه 96  2 ,1 فابریکترین سوالات استخدامی قوه قضاییه 96  2 ,1 مهمترین سوالات استخدامی قوه قضاییه 96  2 ,1 جامعترین سوالات استخدامی قوه قضاییه 96  2 ,1 بروزترین سوالات استخدامی قوه قضاییه 96  2 ,1 پکیج سوالات استخدامی قوه قضاییه 96  2 ,1  سریعترین سوالات استخدامی قوه قضاییه 96  2 ,1 اوج یادگیری سوالات استخدامی قوه قضاییه 96  2 ,1 محشرترین سوالات استخدامی قوه قضاییه 96  2 ,1 سوالات تخصصی استخدامی قوه قضاییه 96  2 ,1 سوالات تخصسی استخدامی قوه قضاییه 96  2 ,1 سوالات اصیل استخدامی قوه قضاییه 96  2 ,

,  سوالات استخدامی قوه قضاییه 96 رشته مديريت (كليه گرايشها) (كد ۲۰۰۱) ـ , سوالات استخدامی قوه قضاییه 96 رشته حقوق (كليه گرايشها) (كد ۲۰۰۲) ـ, سوالات استخدامی قوه قضاییه 96 رشته  سطح يك حوزوی (كد ۲۰۰۳) – , سوالات استخدامی قوه قضاییه 96 رشته سطح دو حوزوی  (كد ۲۰۰۴) ـ, سوالات استخدامی قوه قضاییه 96 رشته الهيات و معارف اسلامي (گرايش فقه و مباني حقوق اسلامي (كد ۲۰۰۵))

, سوالات استخدامی قوه قضاییه 96 رشته حقوق (كليه گرايشها) (كد ۲۰۰۲) ـ , سوالات استخدامی قوه قضاییه 96 رشته مديريت دولتي (كد ۲۰۰۶) ـ , سوالات استخدامی قوه قضاییه 96 رشته زبان و ادبيات فارسي (كد ۲۰۰۷) ـ , سوالات استخدامی قوه قضاییه 96 رشته الهيات و معارف اسلامي (گرايش فقه و مباني اسلامي  (كد ۲۰۰۵)) – , سوالات استخدامی قوه قضاییه 96 رشته سطح دو حوزوی

, سوالات استخدامی قوه قضاییه 96 رشته مديريت (كليه گرايشها) (كد ۲۰۰۱) ـ , سوالات استخدامی قوه قضاییه 96 رشته اقتصاد (كليه گرايشها) (كد ۲۰۰۸) ـ , سوالات استخدامی قوه قضاییه 96 رشته مهندسي كامپيوتر (كليه گرايشها) (كد ۲۰۰۹) ـ , سوالات استخدامی قوه قضاییه 96 رشته حسابداری (كليه گرايشها( (كد ۲۰۱۰( ـ, سوالات استخدامی قوه قضاییه 96 رشته  روانشناسي (كليه گرايشها) (كد ۲۰۱۱) ـ , سوالات استخدامی قوه قضاییه 96 رشته علوم اجتماعي (كليه گرايشها) (كد ۲۰۱۲) ـ , سوالات استخدامی قوه قضاییه 96 رشته علوم كامپيوتری  (كد ۲۰۱۳( ـ, سوالات استخدامی قوه قضاییه 96 رشته  زبان و ادبيات فارسي  (كد ۲۰۰۷) ـ , سوالات استخدامی قوه قضاییه 96 رشته علوم تربيتي (كليه گرايشها (كد ۲۰۱۴))

, سوالات استخدامی قوه قضاییه 96 رشته حسابداری (كليه گرايشها) (كد ۲۰۱۰) ـ, سوالات استخدامی قوه قضاییه 96 رشته  مديريت (كليه گرايشها) (كد ۲۰۰۱))

, سوالات استخدامی قوه قضاییه 96 رشته روانشناسي (كليه گرايشها) (كد ۲۰۱۱)  ـ , سوالات استخدامی قوه قضاییه 96 رشته مددكار اجتماعي  (كد ۲۰۱۵) ـ , سوالات استخدامی قوه قضاییه 96 رشته علوم اجتماعي (خدمات اجتماعي) (كد ۲۰۱۶) ـ , سوالات استخدامی قوه قضاییه 96 رشته مطالعات خانواده  (كد ۲۰۱۷) ـ , سوالات استخدامی قوه قضاییه 96 رشته مطالعات زنان  (كد ۲۰۱۸) در مقاطع كارشناسي و كارشناسي ارشد (گرايش های زن در خانواده  (كد ۲۰۱۹) ، , سوالات استخدامی قوه قضاییه 96 رشته حقوق زن در اسلام (كد ۲۰۲۰) و, سوالات استخدامی قوه قضاییه 96 رشته تاريخ زنان (كد ۲۰۲۱))

, سوالات استخدامی قوه قضاییه 96 رشته كاربرد كامپيوتر (كد ۲۰۲۲) ـ , سوالات استخدامی قوه قضاییه 96 رشته علوم كامپيوتر  (كد ۲۰۲۳) ـ , سوالات استخدامی قوه قضاییه 96 رشته مهندسي كامپيوتر (كليه گرايش ها)(كد ۲۰۰۹)ـ , سوالات استخدامی قوه قضاییه 96 رشته نرم افزار سيستم  (كد ۲۰۲۴) ـ , سوالات استخدامی قوه قضاییه 96 رشته مهندسي فنّّاوری اطلاعات(كليه گرايش ها)(كد ۲۰۲۵) ـ , سوالات استخدامی قوه قضاییه 96 رشته تكنولوژی ارتباطات و فنّّاوری اطلاعات

, سوالات استخدامی قوه قضاییه 96 رشته مديريت(كليه گرايشه)(كد ۲۰۰۱) ـ , سوالات استخدامی قوه قضاییه 96 رشته مديريت فناوری اطلاعات (كليه گرايشها)(كد ۲۰۲۷) ـ, سوالات استخدامی قوه قضاییه 96 رشته  اقتصاد(كليه گرايشها (كد ۲۰۰۸))

رشته تحصيلي , سوالات استخدامی قوه قضاییه 96 رشته آمار علوم اجتماعي (كليه گرايشها) (كد ۲۰۱۲) ـ , سوالات استخدامی قوه قضاییه 96 رشته روانشناسي (كليه گرايشها) (كد ۲۰۱۱)ـ , سوالات استخدامی قوه قضاییه 96 رشته روزنامه نگاری  (كد ۲۰۲۹) ـ , سوالات استخدامی قوه قضاییه 96 رشته مطالعات خانواده (كد ۲۰۱۷) ـ , سوالات استخدامی قوه قضاییه 96 رشته مديريت دولتي  (كد ۲۰۰۶)ـ , سوالات استخدامی قوه قضاییه 96 رشته جامعه شناسي (كليه گرايشها) (كد ۲۰۳۰))

, سوالات استخدامی قوه قضاییه 96 رشته علوم اجتماعي (كليه گرايشها) (كد ۲۰۱۲)، , سوالات استخدامی قوه قضاییه 96 رشته روانشناسي (كليه گرايشها) (كد ۲۰۱۱)ـ , سوالات استخدامی قوه قضاییه 96 رشته علوم انتظامي  (كد ۲۰۳۱) ـ , سوالات استخدامی قوه قضاییه 96 رشته حقوق (كليه گرايشها), سوالات استخدامی قوه قضاییه 96 رشته مديريت امور فرهنگي  (كد ۲۰۳۲) ـ , سوالات استخدامی قوه قضاییه 96 رشته برنامه ريزی امور فرهنگي (كد ۲۰۳۳) ـ , سوالات استخدامی قوه قضاییه 96 رشته فرهنگ و ارتباطات  (كد ۲۰۳۴)ـ , سوالات استخدامی قوه قضاییه 96 رشته فرهنگ و معارف اسلامي (كد ۲۰۳۵)ـ, سوالات استخدامی قوه قضاییه 96 رشته  سطح دو حوزوی (كد ۲۰۰۴), سوالات استخدامی قوه قضاییه 96 رشته مديريت (كليه گرايشها) (كد ۲۰۰۱) ـ , سوالات استخدامی قوه قضاییه 96 رشته حسابداری (كليه گرايشها) (كد ۲۰۱۰( ـ , سوالات استخدامی قوه قضاییه 96 رشته اقتصاد (كليه گرايشها) (كد ۲۰۰۸) ـ , سوالات استخدامی قوه قضاییه 96 رشته علوم اجتماعي (كليه گرايشها) (كد ۲۰۱۲) ـ , سوالات استخدامی قوه قضاییه 96 رشته حقوق (كليه گرايشها (كد ۲۰۰۲)

این بسته دارای مشخصات زیر میباشد

 1. سوالات اصل دفترچه (آزمونهای فراگیر ۱ و ۲ و ۳ – آموزش و پرورش – تامین اجتماعی – دستیاران ستادی – دیوان محاسبات – قوه قضاییه) با پاسخنامه تشریحی میباشد که همگی این آزمونها در ۳ سال اخیر برگزار شده است.
 2. شامل سوالات فناوری اطلاعات (مهارتهای هفتگانه ICDL ) – ریاضی و آمار مقدماتی – زبان و ادبیات فارسی-
  معارف اسلامی – زبان انگلیسی عمومی – اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و حقوق اساسی -هوش و توانمندیهای عمومی میباشد.
 3. تعداد سوالات بسته ۸۶۰ سوال میباشد.
بهمراه تمامی سوالات سالهای قبل ارگانها و نهادهای دولتی شامل

1- 550 سوال استخدامی زبان و ادبیات فارسی همراه با پاسخنامه قوه قضاییه

۲٫ ۵۵۰ سوال استخدامی احکام و معارف اسلامی همراه با پاسخنامه قوه قضاییه

۳٫ ۵۰۰ سوال استخدامی زبان انگلیسی همراه با پاسخنامه قوه قضاییه

۴٫  ۵۰۰ سوال استخدامی کامپیوتر همراه با پاسخنامه قوه قضاییه

۵٫ ۱۰۰ سوال استخدامی هوش و استعداد تحصیلی همراه با پاسخنامه قوه قضاییه

۶٫ ۷۰۰ سوال استخدامی مسائل اجتماعی ، سیاسی و مبانی قانونی همراه با پاسخنامه قوه قضاییه

۷٫ ۶۰۰ سوال استخدامی آمار و ریاضی همراه با پاسخنامه قوه قضاییه

شما با مطالعه این بسته به راحتی به اهداف زیر خواهید رسید.
 1. شناسایی منابع و کتبی که در آزمونها مورد سوال واقع می شود
 2. آشنایی با نحوه طراحی سوالات
 3. سنجش میزان دانش خود و برنامه ریزی برای روزهای باقی مانده تا آزمون
 4. جلوگیری از اتلاف وقت برای خواندن کل کتاب ها و منابع آزمون
 5. آشنایی کامل با آزمونهای سالهای قبل و آزمون سازی واقعی

ویژگی های برجسته و منحصر به فرد این بسته

 1. پاسخنامه تشریحی و ذکر جواب بعد از هر سوال که باعث میشود شما به راحتی بتوانید سوالات را در گوشی همراه، کامپیوتر، تبلت و سایر وسایل الکترونیکی خود مطالعه نمایید.
 2. ذکر منبع هر سوال در انتهای صورت سوال (توجه کنید تمام سوالات دارای منبع میباشد و مانند سایر کتب یا سوالات که فقط بخشی از سوالات دارای منبع میباشد نیست)
 3. قیمت  پایین نسبت به سایر منابع و کتابهای مشابه
 4. مشخصات فایل:pdf  با قابلیت پرینت و کپی /قابل استفاده با کامپیوتر خانگی/ لپ تاپ /تب لت /گوشی موبایل/اندروید و هوشمند

  قیمت : فقط 2400 تومان

 5. جهت پرداخت آنلاین و دانلود بلافاصله بر روی عکس زیر کلیک کنیدتذکر مهم : ایمیل را در هنگام پرداخت صحیح وارد کنید چون علاوه بر دانلود مستقیم و مشاهده لینک دانلود بعد از پرداخت لینک دانلود به ایمیل ارسال میشود سعی شود از یاهو میل یا جیمیل استفاده کنید
 

بخش دوم شامل سوالات تخصصی :

سوالات استخدامی قوه ی قضاییه مسئول ابلاغ و اجرا (کد۱۰۱)

دانلود سوالات استخدامی حقوق اساسی ۲۷۰ سوال با جواب قوه قضاییه ۹۶
دانلود سوالات استخدامی قانون آیین دادرسی مدنی ۵۵۰ سوال با جواب قوه قضاییه ۹۶ (شامل مباحث
مربوط به مواد ۶۷ تا ۸۳ ق.آ.د مدنی)
دانلود سوالات استخدامی قانون اجرای احکام مدنی ۱۵۰ سوال با جواب + ۷۴ صفحه جزوه قوه قضاییه ۹۶ –

دانلود سوالات استخدامی حقوق اداری ۴۵۰ سوال با جواب قوه قضاییه ۹۶
سوالات استخدامی مبانی سازمان و مدیریت ۳۲۶ سوال با جواب قوه قضاییه

مشخصات فایل:pdf  با قابلیت پرینت و کپی /قابل استفاده با کامپیوتر خانگی/ لپ تاپ /تب لت /گوشی موبایل/اندروید و هوشمند

قیمت : فقط 2400 تومان

جهت پرداخت آنلاین و دانلود بلافاصله بر روی عکس زیر کلیک کنید

تذکر مهم : ایمیل را در هنگام پرداخت صحیح وارد کنید چون علاوه بر دانلود مستقیم و مشاهده لینک دانلود بعد از پرداخت لینک دانلود به ایمیل ارسال میشود سعی شود از یاهو میل یا جیمیل استفاده کنید

 

 
 

سوالات استخدامی قوه ی قضاییه تقریر نویس (کد۱۰۲)

سوالات استخدامی حقوق اساسی ۲۷۰ سوال با جواب قوه قضاییه ۹۶
دانلود سوالات استخدامی آیین نگارش حقوقی ۱۵۵ سوال با جواب

دانلود سوالات استخدامی متن قوانین آیین دادرسی مدنی ۵۵۰ سوال با جواب قوه قضاییه ۹۶
دانلود سوالات استخدامی آیین دادرسی کیفری ۳۶۰ سوال با جواب قوه قضاییه ۹۶

دانلود سوالات استخدامی مبانی سازمان و مدیریت ۳۲۶ سوال با جواب قوه قضاییه

مشخصات فایل:pdf  با قابلیت پرینت و کپی /قابل استفاده با کامپیوتر خانگی/ لپ تاپ /تب لت /گوشی موبایل/اندروید و هوشمند

قیمت : فقط 2400 تومان

جهت پرداخت آنلاین و دانلود بلافاصله بر روی عکس زیر کلیک کنید

تذکر مهم : ایمیل را در هنگام پرداخت صحیح وارد کنید چون علاوه بر دانلود مستقیم و مشاهده لینک دانلود بعد از پرداخت لینک دانلود به ایمیل ارسال میشود سعی شود از یاهو میل یا جیمیل استفاده کنید

 

سوالات استخدامی قوه ی قضاییه ماشین نویس (کد۱۰۳)

دانلود سوالات استخدامی فن بایگانی و مدیریت اسناد و مدارک ۴۰ سوال با جواب + ۱۹۰ صفحه جزوه قوه قضاییه ۹۶
دانلود سوالات استخدامی مکاتبات و آیین نگارش فارسی ۲۷۰ سوال با جواب قوه قضاییه ۹۶
دانلود سوالات استخدامی مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی مقدماتی ۴۸۵ سوال با جواب قوه قضاییه ۹۶

دانلود سوالات استخدامی اصول ماشین های کنترل عددی و مطلبی ۲۰۰ سوال با جواب ۳۴+ صفحه جزوه استخدامی قوه قضاییه ۹۶
دانلود سوالات استخدامی مدیریت منابع انسانی ۴۵۹ سوال با جواب قوه قضاییه ۹۶

دانلود سوالات استخدامی حقوق اداری ۴۱۵ سوال با جواب قوه قضاییه

مشخصات فایل:pdf  با قابلیت پرینت و کپی /قابل استفاده با کامپیوتر خانگی/ لپ تاپ /تب لت /گوشی موبایل/اندروید و هوشمند

قیمت : فقط 2400 تومان

 

 

سوالات استخدامی قوه ی قضاییه مسئول خدمات مالی(کد۱۰۴)

دانلود سوالات استخدامی حسابداری مالی ۲۹۳ سوال با جواب قوه قضاییه ۹۶
دانلود سوالات استخدامی مدیریت مالی ۷۹۰ سوال با جواب قوه قضاییه ۹۶
دانلود سوالات استخدامی کنترل و تنظیم بودجه ۲۱۵ سوال با جواب قوه قضاییه ۹۶

دانلود سوالات استخدامی   مالیه عمومی قانون محاسبات عمومی ۱۶۰ سوال با جواب قوه قضاییه

مشخصات فایل:pdf  با قابلیت پرینت و کپی /قابل استفاده با کامپیوتر خانگی/ لپ تاپ /تب لت /گوشی موبایل/اندروید و هوشمند

قیمت : فقط 2400 تومان

 

 

سوالات استخدامی قوه ی قضاییه مددکار اجتماعی(کد۱۰۵)

دانلود سوالات استخدامی مبانی و نظریه های جامعه شناسی  ۶۲۰ سوال با جواب قوه قضاییه ۹۶

دانلود سوالات استخدامی روش تحقیق و آمار ۷۵۷ سوال با جواب قوه قضاییه ۹۶
دانلود سوالات استخدامی مددکاری اجتماعی ۲۲۰ سوال با جواب قوه قضاییه ۹۶
دانلود سوالات استخدامی آسیب شناسی اجتماعی ۲۹۰ سوال با جواب قوه قضاییه

مشخصات فایل:pdf  با قابلیت پرینت و کپی /قابل استفاده با کامپیوتر خانگی/ لپ تاپ /تب لت /گوشی موبایل/اندروید و هوشمند

قیمت : فقط 2400 تومان

 

 

سوالات استخدامی قوه ی قضاییه کارشناس شبکه(کد۱۰۶)

دانلود سوالات استخدامی شبکه های کامپیوتری و امنیت شبکه ۳۰۰ سوال با جواب قوه قضاییه ۹۶

دانلود سوالات استخدامی   سیستمهای عامل ۴۵۷ سوال با جواب قوه قضاییه ۹۶

دانلود سوالات استخدامی   معماری کامپیوتر ۳۹۵ سوال با جواب قوه قضاییه ۹۶

دانلود سوالات استخدامی برنامه- نویسی پیشرفته (C++) 394 سوال با جواب قوه قضاییه ۹۶
دانلود سوالات استخدامی ساختمان دادهها و طراحی الگوریتمها ۸۳۶ سوال با جواب قوه قضاییه ۹۶

مشخصات فایل:pdf  با قابلیت پرینت و کپی /قابل استفاده با کامپیوتر خانگی/ لپ تاپ /تب لت /گوشی موبایل/اندروید و هوشمند

قیمت : فقط 2400 تومان

 

سوالات استخدامی قوه ی قضاییه کارشناس برنامه ریزی(کد۱۰۷)

دانلود سوالات استخدامی اقتصاد خرد و کلان ۵۱۶ سوال با جواب قوه قضاییه ۹۶
دانلود سوالات استخدامی مبانی و اصول مدیریت و برنامه -ریزی ۴۹۱ سوال با جواب قوه قضاییه ۹۶

دانلود سوالات استخدامی مدیریت استراتژیک ۵۸۰ سوال با جواب قوه قضاییه ۹۶

دانلود سوالات استخدامی آمار کاربردی ۲۰۳ سوال با جواب قوه قضاییه ۹۶

دانلود سوالات استخدامی تجزیه و تحلیل سیستمها ۲۲۰ سوال  با جواب قوه قضاییه ۹۶

مشخصات فایل:pdf  با قابلیت پرینت و کپی /قابل استفاده با کامپیوتر خانگی/ لپ تاپ /تب لت /گوشی موبایل/اندروید و هوشمند

قیمت : فقط 2400 تومان

 

 

سوالات تخصصی استخدامی قوه ی قضاییه کارشناس آمار موضوعی(کد۱۰۸)

دانلود سوالات استخدامی احتمال ۱ و ۲ ۳۸۰ سوال با جواب قوه قضاییه ۹۶
دانلود سوالات استخدامی روشهای آماری ۱۷۰ سوال با جواب قوه قضاییه ۹۶
دانلود سوالات استخدامی رگرسیون ۱ ۵۰ سوال با جواب قوه قضاییه ۹۶

دانلود سوالات استخدامی نمونه گیری ۱ و ۲ -۱۷۰ سوال با جواب قوه قضاییه ۹۶

مشخصات فایل:pdf  با قابلیت پرینت و کپی /قابل استفاده با کامپیوتر خانگی/ لپ تاپ /تب لت /گوشی موبایل/اندروید و هوشمند
قیمت : فقط 2400 تومان

 

 

 

سوالات تخصصی استخدامی قوه ی قضاییه کارشناس مطالعات اجتماعی (کد۱۰۹)

دانلود سوالات استخدامی نظریه های جامعه شناسی ۸۸۹ سوال با جواب قوه قضاییه ۹۶

 دانلود سوالات استخدامی روش تحقیق و آمار ۷۵۵ سوال با جواب قوه قضاییه ۹۶
دانلود سوالات استخدامی اصول و مبانی مدیریت ۳۲۶ سوال با جواب قوه قضاییه ۹۶

دانلود سوالات استخدامی بررسی مسایل اجتماعی ایران ۴۸۰ سوال با جواب قوه قضاییه ۹۶

مشخصات فایل:pdf  با قابلیت پرینت و کپی /قابل استفاده با کامپیوتر خانگی/ لپ تاپ /تب لت /گوشی موبایل/اندروید و هوشمند
قیمت : 

فقط 2400 تومان

 

 

سوالات تخصصی استخدامی قوه ی قضاییه کاردان اقدامات تأمینی و تربیتی (کد۱۱۰)

دانلود سوالات استخدامی آشنایی با آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور ۴۵ سوال + ۲۰۰ صفحه جزوه قوه قضاییه ۹۶

دانلود سوالات استخدامی   متن قانون مجازات اسلامی  ۶۶۰ سوال با جواب قوه قضاییه ۹۶
دانلود سوالات استخدامی متن قانون آیین دادرسی کیفری ۳۶۰ سوال با جواب قوه قضاییه ۹۶
دانلود سوالات استخدامی مبانی جامعه شناسی ۶۲۰ سوال با جواب قوه قضاییه ۹۶

دانلود سوالات استخدامی مبانی روانشناسی ۳۴۰ سوال با جواب قوه قضاییه ۹۶

مشخصات فایل:pdf  با قابلیت پرینت و کپی /قابل استفاده با کامپیوتر خانگی/ لپ تاپ /تب لت /گوشی موبایل/اندروید و هوشمند
قیمت : 

2400تومان 

 

 

سوالات تخصصی استخدامی قوه ی قضاییه کارشناس امور فرهنگی(کد۱۱۱)

دانلود سوالات استخدامی مبانی و نظریه های فرهنگی ۱۸۰ سوال با جواب قوه قضاییه ۹۶

دانلود سوالات استخدامی مدیریت سازمانهای فرهنگی ۲۵۴ سوال + پاسخنامه قوه قضاییه ۹۶

دانلود سوالات استخدامی مبانی سیاستگذاری و برنامه ریزی فرهنگی ۴۴۴ سوال + پاسخنامه قوه قضاییه ۹۶

دانلود سوالات استخدامی انسجام ملی و تنوع فرهنگی ۴۵ سوال با جواب + ۴۰۴ صفحه جزوه قوه قضاییه ۹۶
دانلود سوالات استخدامی متون فقه (شرح لمعه ۹۹۰ سوال با جواب قوه قضاییه ۹۶

مشخصات فایل:pdf  با قابلیت پرینت و کپی /قابل استفاده با کامپیوتر خانگی/ لپ تاپ /تب لت /گوشی موبایل/اندروید و هوشمند
قیمت :  2400 تومان 

 

 

سوالات تخصصی استخدامی قوه ی قضاییه متصدی امور دفتری(کد۱۱۲)

دانلود سوالات استخدامی مبانی سازمان و مدیریت ۴۹۱ سوال با جواب قوه قضاییه ۹۶

دانلود سوالات استخدامی مدیریت منابع انسانی ۴۵۹ سوال با جواب قوه قضاییه ۹۶
دانلود سوالات استخدامی مدیریت رفتار سازمانی ۴۴۵ سوال با جواب قوه قضاییه ۹۶

دانلود سوالات استخدامی مالیه و بودجه عمومی ۱۶۰ سوال با جواب قوه قضاییه ۹۶
دانلود سوالات استخدامی روانشناسی عمومی ۳۴۰ سوال با جواب قوه قضاییه ۹۶
دانلود سوالات استخدامی حقوق اداری ۴۱۵ سوال با جواب قوه قضاییه ۹۶

مشخصات فایل:pdf  با قابلیت پرینت و کپی /قابل استفاده با کامپیوتر خانگی/ لپ تاپ /تب لت /گوشی موبایل/اندروید و هوشمند
قیمت :  2400 تومان 

 

,دانلود رایگان نمونه سوالات تخصصی استخدامی قوه ی قضاییه متصدی امور دفتری(کد۱۱۲)

,دانلود رایگان نمونه سوالات تخصصی استخدامی قوه ی قضاییه کارشناس امور فرهنگی(کد۱۱۱)

,دانلود رایگان نمونه سوالات تخصصی استخدامی قوه ی قضاییه کاردان اقدامات تأمینی و تربیتی (کد۱۱۰)

,دانلود رایگان نمونه سوالات تخصصی استخدامی قوه ی قضاییه کارشناس مطالعات اجتماعی (کد۱۰۹)

,دانلود رایگان نمونه سوالات تخصصی استخدامی قوه ی قضاییه کارشناس آمار موضوعی(کد۱۰۸)

,دانلود رایگان نمونه سوالات استخدامی قوه ی قضاییه کارشناس برنامه ریزی(کد۱۰۷)

,دانلود رایگان نمونه سوالات استخدامی قوه ی قضاییه کارشناس شبکه(کد۱۰۶)

,دانلود رایگان نمونه سوالات استخدامی قوه ی قضاییه مددکار اجتماعی(کد۱۰۵)

,دانلود رایگان نمونه سوالات استخدامی قوه ی قضاییه مسئول خدمات مالی(کد۱۰۴)

,دانلود رایگان نمونه سوالات استخدامی قوه ی قضاییه ماشین نویس (کد۱۰۳)

,دانلود رایگان نمونه سوالات استخدامی قوه ی قضاییه تقریر نویس (کد۱۰۲)

,دانلود رایگان نمونه سوالات استخدامی قوه ی قضاییه مسئول ابلاغ و اجرا (کد۱۰۱)

,دانلود رایگان نمونه سوالات تخصصی :

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *